Algemene voorwaarden Klassieke Homeopathie voor Dieren

Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en alle overeenkomsten tot een klassiek homeopathische behandeling, diensten en/of levering van zaken tenzij vooraf schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts voor de bij de overeenkomst bepaalde gevallen tenzij de afwijkingen in een volgende overeenkomst opnieuw schriftelijk worden bevestigd.
 3. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze leveringsvoorwaarden volledig van toepassing.

Aansprakelijkheid

 1. De klassiek homeopaat voor dieren wijst elke aansprakelijkheid vanwege een mogelijke wanprestatie van de hand tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld aan de kant van de klassiek homeopaat voor dieren. Van opzet of grove schuld is pas sprake indien cliënt dit aannemelijk heeft weten te maken.
 2. Indien de klassiek homeopaat voor dieren op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag vermeld op de factuur c.q. het bedrag waarop de klassiek homeopaat voor dieren op grond van zijn verzekering aanspraak kan maken (met een maximum van 5x het totale factuurbedrag).
 3. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten. Onder indirecte schade is in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie, waaronder ook gemiste inkomsten door het niet uit kunnen brengen van het dier in de sport.

Garantie

 1. De klassiek homeopaat voor dieren geeft geen garantie op een positief effect van de behandelingen. Homeopathische middelen zijn nimmer een vervanging voor de reguliere diergeneeskunde. Reguliere behandeling mag alleen gestaakt worden in overleg met de behandeld dierenarts. Cliënt dient hier zelf verantwoording voor te nemen.

 

Klachtenregeling 

 1. Cliënt is verplicht om de klassiek homeopaat voor dieren te verrichten anamnese, behandeling, te leveren zaken en/of andere uit de behandelingsovereenkomst voortvloeiende diensten onverwijld na ontvangst of na uitvoering te controleren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden.
 2. Klachten over de onder lid 1 van dit artikel genoemde door de klassiek homeopaat voor dieren verrichte handelingen dient cliënt binnen 7 dagen nadat het gebrek en/of de onvolkomenheid aan de cliënt kenbaar is geworden of had kunnen worden mondeling aan de klassiek homeopaat voor dieren kenbaar te maken en vervolgens uiterlijk binnen 7 dagen nadat cliënt zijn klacht mondeling kenbaar heeft gemaakt te worden gevolgd door zijn schriftelijke bevestiging van de klacht. Ingeval van overschrijding van een van deze termijnen vervalt iedere aanspraak tegen de klassiek homeopaat voor dieren betreffende een gebrek of een onvolkomenheid.
 3. Indien de klassiek homeopaat voor dieren de in lid 2 genoemde klacht gegrond acht heeft de klassiek homeopaat voor dieren te allen tijde het recht en dient hij daartoe in de gelegenheid te worden gesteld om:
  1. de prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten indien zulks redelijkerwijs nog mogelijk is;
  2. het gebrek of de onvolkomenheid alsnog weg te nemen dan wel een artikel of dienst te leveren zonder dat gebrek of die onvolkomenheid indien zulks redelijkerwijs nog mogelijk is;
  3. het door de cliënt verschuldigde bedrag te crediteren onder teruggave van het artikel met dat gebrek of die onvolkomenheid.