AVG homeopathie dieren

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend homeopaat van uw dier, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Het dossier van uw dier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand van het dier en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

In het dossier worden gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de dierenarts.

Uw privacy is bij mij gewaarborgd.

Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met de persoonlijke en medische gegevens van u en uw dier
  • er voor zal zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens

 

Als behandelend homeopaat van uw dier heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit het dossier van uw dier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
  • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.